Make your own free website on Tripod.com
 
 
áËÅè§ÃÇÁ Home Page ·Õè¹èÒʹã¨
·Ò§ Web Site ÁÕ¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ·Õè¨ÐàʹͺÃÔ¡ÒäÇÒÁÃÙéÁÒ¡ÁÒÂà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃ·Ó Home Page
Ẻ·Ø¡«Í¡·Ø¡ÁØÁ   ¼ÙéÍèÒ¹ÊÒÁÒö·Õè¨Ð¹Óä»ÊÃéÒ§ Home Page ä´éàÅ  
ËÒ¡ã¤ÃÁÕ¤ÇÒÁÃÙé·Ò§´éÒ¹¹ÕéáÅеéͧ¡ÒÃà¼Âá¾Ãè ·Ò§ Web ÂÔ¹´Õ¹éÍÁÃѺ¢éÍÁÙŢͧ
·Ø¡·èÒ¹ÁÒà¼Âá¾ÃèãËé à¾×èÍãªéà»ç¹á¹Ç·Ò§áÅСèÍ»ÃÐâ¹ìµèͼÙéÍèÒ¹   â´ÂÊè§ÁÒ·Õè E-mail Address
Vayu2000@thaimail.com ·Ò§ Web ¨Ð¾Ô¨ÒóÒáÅÐÍÒ¨¨Ðá¡éä¢à¾×èͤÇÒÁàËÁÒÐÊÁáÅéÇŧà¼Âá¾ÃèãËé
  ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¶éÒ·èÒ¹¼ÙéÍèÒ¹ÍÂÒ¡ãËé·Ò§ Web ¨Ñ´ ·Óà¡ÕèÂǡѺàÃ×èͧ㴡çàʹÍá¹ÐÁÒä´é¹Ð¤ÃѺ
             ¡ÒÃãªé§Ò¹ MS Fornt Page

             ¡ÒÃÊÃéÒ§ HomePage ÀÒÉÒä·Â

             »Ñ­ËÒ¡ÒõѴ¤ÓÀÒÉÒä·Â

             à¾ÔèÁÅÙ¡àÅè¹ãËé¡Ñº HomePage

             àÃÕ¹ÃÙé Java Secipt áÅÐ PhotoShop

             à·¤¹Ô¤¡ÒÃà¢Õ¹ HTML

             Í͡Ẻ Guestbook

             ¡ÒÃà¢Õ¹ CGI

             ¡ÒÃà¢Õ¹ CGI ËÅÒÂÀÒÉÒ

             Handy HTML 1.0

             ¡ÒöèÒÂâ͹ä¿Åì´éÇ FTP

             ¡ÒÃÊÃéÒ§ Counter

             ¡ÒÃà¢Õ¹ Java Secipt

                           ÍÔ¹àµÍÃì๷¾×é¹°Ò¹

                            ¡ÒÃà¢Õ¹ HomePage Ẻ§èÒÂæ

                            ¡ÒÃà¢Õ¹ HomePage ·ÑèÇä»

                            à·¤¹Ô¤¡ÒÃãªé PhotoShop

                            à·¤¹Ô¤¡ÒÃÍ͡Ẻ Web Site

                            ÀÒÉÒ HTML

                            ÃÇÁÍØ»¡Ã³ìµºáµè§ HomePage

                            àÃÕ¹ÃÙé Java Secipt

                            Webboard Ẻ Pantip

                            ¡ÒÃà¢Õ¹â»Ãá¡ÃÁ Counter

                            ¤ÇÒÁÃÙéËÅÒ¡ËÅÒÂÁÒ¡ÁÒÂ

                            ·Óà¾Å§áºº Real Audio

                            HTML â´ÂâçàÃÕ¹à¾Òлѭ­Ò